Khóa học nổi bật

Phần mềm và nền tảng

Khóa học Xử lý dữ liệu SAR nâng cao

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Ứng dụng Viễn thám radar cho giám sát lúa

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Viễn thám và GIS

Khóa học GIS cơ bản

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Ứng dụng Viễn thám radar cho giám sát lúa

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Được quan tâm nhiều

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Khóa học mới nhất